Ušetrite na našom FINAL EASTER SALE

Prehlásenie o záruke

Najskôr vás upozorníme na vaše zákonné práva: záručné práva zo zákona, právo na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov zo zákona, všeobecné zákonné nároky na náhradu škody. Záruka zákonné práva neobmedzuje.

Obsahom záruky je záruka na trvanlivosť všetkých drevených dielov na zakúpenej veci. Táto záruka platí len v prípade, keď ste pri zakúpení veci spolu s ňou zakúpili aj minimálne jednu kotvu (uhlovú kotvu, zemnú kotvu, základnú kotvu, kotvu stĺpa). Určujúce pre spoločné zakúpenie veci a kotvy je ich spoločné uvedenie na kópii faktúry alebo potvrdení objednávky a ich predložení pri uplatnení záruky. Záruka obsahuje povinnosť ručenia zo strany Wickey za prehnité drevené diely na zakúpenej veci následkom poveternostných vplyvov.

Ak výrobca uzná vady, náklady, ktoré vzniknú spätnou zvolávacou akciou a odvozom, nie sú predmetom tejto záruky. Záruka je neprenosná. Záruka zaniká, ak vykonáte zmeny na drevenom výrobku. Záruka zaniká v tom prípade uzavretím dohody o zmene (napr. kúpna zmluva).

Záruka sa nevzťahuje na

škody vzniknuté následkom neodbornej manipulácie,

škody následkom chybnej montáže drevených dielov,

škody následkom neodborného skladovania,

škody následkom prirodzeného opotrebovania, oderu, preťaženia,

škody spôsobené použitím príslušenstva / doplnkov / konštrukčných dielov a prostriedkov na ošetrenie, ktoré výrobca neschválil,

škody spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo udalosťami, ako sú poškodenie následkom búrky, povodne alebo odtekajúcej vody z vodovodu,

škody, ktoré nevzniknú na kúpnej veci, takzvané následné škody,

drobné vady, ktoré neznižujú hodnotu a neovplyvňujú používanie veci v podstatnom zmysle,

ublíženie na zdraví osôb.

Územná pôsobnosť záruky sa vzťahuje na územie Spolkovej republiky Nemecko v zmysle článku 11 ods. 1 základného zákona.

Meno a adresa ručiteľa:

WICKEY GmbH & Co. KG

Franz-Savels-Straße 69

52538 Gangelt / Nemecko

E-mail: [email protected]

 

Dĺžka záručnej doby (záručná lehota) na všetky drevené diely je 10 rokov. Záruka začína prijatím tovaru. Záruka trvá 10 rokov. Záruka končí po uplynutí 10 rokov.
Na uplatnenie záruky potrebujete:

1. Fotografie vád drevených častí zakúpeného tovaru

2. Kópiu faktúry (faktúra bude/bola priložená k odoslanému tovaru), alebo potvrdenie objednávky (bolo vám zaslané e-mailom)

 

Po predložení vyššie uvedených dokladov môžete záruku u nás uplatniť bez predpísanej formy (napríklad e-mailom).

V prípade záručného plnenia obdržíte náhradu za vadné drevené prvky v zakúpenom tovare prostredníctvom bezplatnej náhradnej dodávky.
Môžete požiadať, aby vám bola uvedená vyhlásenie o záruke bolo predané v písomnej podobe.

Načítávanie...

Porovnanie Produkty

chevron-right